پوهنحًی ارتباطات عامه و ژورنالیزم

پیام ریاست پوهنحی ارتباطات عامه و ژورنالیزم

. انسان ها از بدو پیدایش تا امروز در تلاش برقراری ارتباط با هم نوعان و محیط پیرامون خود بوده اند و به خاطر تامین آن از وسایل مختلف در دوره های مختلف استفاده کرده و پیشرفت چشم گیری داشته اند که امروزه ما در زندگی روزمره خود شاهد ان هستیم
.از جانبی اطلاع رسانی جنبه دگر زنده گی انسانها را در طول دوره های مختلف زنده گی شان تشکیل داده که با استفاده از روشهای گوناگون اطلاع رسانی انسانها خویشتن را در مقابل مصایب و مشکلات حفاظت کرده اند و در دستیابی به منابع، انرژی و دیگر نیازمندی های خویش از اطلاع رسانی استفاده بهینه برده اند
. با مطالعه تاریخ بشریت میتوان دریافت که انسان ها از کجا به کجا ها رسیده اند. نیازمندی، خرد و تلاش انسان تحولات شگرف در زندگی انسان ها به وجود اورده است
. بوجود امدن صنعت چاپ در قرن چهاردهم توسط گوتنبرگ، انقلاب در عرصه ارتباطات محسوب میشود. بشردرعصر کتابت یا عصر گوتنبرگ وارد مرحله جدید شد که موجب برقراری ارتباط وسیع در میان انسان ها گردید، این ارتباطات و اطلاع رسانی به گسترش و اختراعات تازه مانند رادیو و تلویزیون و در نهایت انترنت و دنیای بزرگ دیجیتال وارد عصر نوینی گردید که دانشمندان عرصه ارتباطات و ژورنالیزم عصر جدید را به نام جامعه اطلاعاتی یا انقلاب تکنالوژی یاد می کنند
. در دنیای امروز حتا نمیتواند تصور کرد که بدون اطلاعات رسانه ای و داشتن ارتباطات گسترده فرامرزی و به سطح جهانی، انسانی در کره خاکی خود را از نگاه ارتباطات و دستیابی به اطلاعات کامل احساس کند
.اطلاعات رسانی و ارتباطات در دنیای امروز در تمامی بخشها و ادارات دولتی و خصوصی جز جدا ناپذیر شناخته شده است و هر اداره و نهاد دولتی و یا هر شرکت و یا موسسه خصوصی در زمره تشکیلات خویش بخشی را برای دستیابی به اطلاعات و داشتن روابط با رسانه ها و مردم ایجاد کرده اند و از جانبی با گذشته هر روز شاهد ایجاد رسانه های بزرگ در گوشه و کنار دنیا و کشور عزیز خویش هستیم که این همه نوید می دهد که آموزش در دانشکده ارتباطات عامه و ژورنالیزم که از نگاه مکان های کاری خیلی برازنده می باشد، میتواند این دلهره را که بعد از تکمیل تحصیل فارغ این رشته بیکار خواهد ماند را به صفر تقرب دهد

پیشگفتار

. جهانی شدن و همزمان با آن بالا رفتن گراف نیازهای جامعه ی بشری به ارتباطات، ایجاب می‏کند که انسان‏های امروزی به کلیه مسایل مربوط به حوزه‏های مختلف زنده‏گی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... آگاهی تام و مطالعه ی دقیق و کامل داشته باشند. این مهم جز ازطریق تأسیس دانشگاه‏ها، تدویرحلقات درسی و تعمیم دانش‏ مورد نیاز، مقدور و ممکن بوده نمی‏تواند، اما مطالعه و آگاهی آحاد جامعه، در زمینه‏های فوق‏الذکرچندان راه گشا بوده نمی‏تواند، بنابرآن، لازم است که رشته‏های علوم به گونه‏یی تخصصی تدریس ومطالعه شوند، تا اندیشمندان بتوانند ازیک طرف درتحلیل و ارزیابی مسایل ملی و بین المللی به مشکلات مسلکی و علمی دچار نگردند و ازجانب دیگر بر مشکلات روزمره خویش فایق آیند
. در کشور ما نیز لازم است که برای رسیدن به کاروان سریع السیر ترقی علوم، پوهنتون های خصوصی درکنارپوهنتون های دولتی قد بر افرازند و درراه ارایه ی دانش و تکنالوژی جدید گام های مثمر بردارند. طراحی و برنامه‏ ریزی درسی درحوزه ی ارتباطات عامه و خبرنگاری ملی و بین المللی و تلاش در زمینه ی ارزیابی محتوای سر فصل‏ها و عناوین دروس و روش های متناسب با نیازهای رسانه ‏یی جامعه، حفظ پویایی و تسلیم نشدن در برابر یكنواختی آموزش ازجمله ویژه گی‏های این پوهنحٌی است كه ازابتدای تاسیس تاكنون سرلوحه ی فعالیت های خود قرار داده است
. روی این ملحوظ پوهنتون مشعل پنج سال قبل از امروز تاسیس گردید که پوهنحًی ارتباطات عامه و ژورنالیزم دردو رشته ی: ۱) رادیو- تلویزیون، ۲) ارتباطات عامه درچوکات این پوهنتون شامل می باشد
. این پوهنتون به تاسی از قانون اساسی کشور و با درنظر داشت قانون تحصیلات عالی، نصاب تحصیلی پوهنحٌی ارتباطات عامه و ژورنالیزم را درمطابقت با سایر موازین جامعه ی ملی و بین المللی تدوین می نماید

معرفی مختصر پوهنحًی ارتباطات عامه و ژورنالیزم

پوهنحَی ارتباطات عامه و ژورنالیزم یک نهاد خصوصی است، که در چارچوب پوهنتون مشعل در سال ۱۳۸۹ هـ ش تاسیس شده و ‏کوشیده است، تا کادرهای متخصص و کار آزموده آگاهی بخشی، آموزش جمعی، تبلیغ جمعی و ترویج و نفوذ بر افکار عامه را در جامعه به صورت مطلوب تبیین کند.
. از اینکه پوهنحَی متذکره تولیدکننده نیروی کار برای همه نهادهای کشور، مخصوصاً نهادهای ارتباطات عامه و رسانه‏ای می‏باشد، لذا شرایط و زمینه تدریس و آموزش در این نهاد تحصیلی، با درنظرداشت نیازهای زمان و ارزش‏های جامعه عیار گردیده است
.هرچند تحقق این امر کار سهل و آسانی نبوده و همیشه با چالش‏ها و مشکلات همراه بوده است، خصوصاً در حال حاضر که مسأله حاکمیت قانون و آوردن نظم در جامعه یکی از ضروریات مبرم جامعه ما تلقی می‏گردد
.رسالت مهم و مکلفیت پوهنحَی ارتباطات عامه و ژورنالیزم این است که در آموزش نسل جوان نیازهای فعلی و آینده نهادهای ارتباطات عامه و ژورنالیزم و رسانه‏ها را مد نظر بگیرد، تا از یک طرف نقش از دست رفته نهادهای ارتباطات عامه و ژورنالیزم و رسانه‏ها را در امر آگاهی دهی جمعی، ترویج جمعی، تبلیغ جمعی و آموزش جمعی، از طریق وسایل ارتباطی و عرصه روزنامه نگاری تدوین کند و از جانب دیگر منحیث یک نهاد علمی و اکادمیک، وجیبه علمی و تاریخی خود را ادا نماید
.ویژه‏گی خاصی که پوهنحَی ارتباطات عامه و ژورنالیزم پوهنتون مشعل دارد این است که تدریس در آن طوری صورت می‎گیرد که کارکنان متخصص، ماهر و مسلکی را تربیت و به حوزه‏های ارتباطات عامه و ژورنالیزم و رسانه‏ها در افغانستان تقدیم می‏کند. این امر خود تطبیق آنچه را که در این نهاد موثر واقع شده و راه گشائی برای مشکلات باشد، در سایر نهادهای مشابه خیلی سهل ساخته و تضمینی برای تطبیق آن در حوزه های مربوطه می‏باشد. تئوری چراغ راه ارتباطات عامه و ژورنالیزم است، اما عمل باعث می‏شود که این چراغ روشن بماند. از این رو، برای روش‏های تدریس و مطالعات این عرصه دو بعد علمی و کاربردی مطرح باشد

تعداد رشته ها

:با توجه به مطالعات، مباحثات و پژوهش‏های انجام شده در دنیای امروزی باید به رشته‏های زیر توجه خاص گردد
(:گرایش رسانه های الکترونیک( رادیو-تلویزیون.
کار عملی نشرات
رسانه های جدید
سناریو نویسی
مونوگراف
گرایش ارتباطات عامه
نظریه های ارتباطات
مدیریت بحران
ارتباطات ستراتیژیک
مونوگراف

ساختار برنامه درسی

برنامه درسی پوهنحًی ارتباطات عامه و ژورنالیزم در دو رشته: ارتباطات عامه(روابط عامه) و رادیو و تلویزیون تنظیم گردیده است که تعداد کریدت
ها و ساعات درسی آن به شرح زیر مطرح شده است

پوهنحًی                                                 ارتباطات عامه و ژورنالیزم  
                    سال تأسیس                                                1389
تعداد کریدت                                              144
تعداد رشته                                              ارتباطات عامه(روابط عامه) و رسانه های الکترونیک (رادیو تلویزیون)
کریدت مضامین پوهنتون شمول                       12 کریدت          % 9
کریکریدت مضامین اساسی                           42 کریدت         % 27 
  کریدت مضامین تخصصی                             70کریدت          %  48 مضامین تخصصی ارتباط عامه
کریدت مضامین تخصصی رادیو تلویزیون        10 کریدت         %   8   
مجموع کریدت                                        144  کریدت     %  100 

وضعیت کنونی پوهنحٌی


:پوهنحَی ارتباط و ژورنالیزم در پوهنتون مشعل، از لحاظ موقعیت فیزیکی در حال حاضر دارای شاخص‏های ذیل است شش صنف مستقل و جداگانه درسی به سایزهای مختلف.
یک باب مسجد، ساحه سبز تفریحی پارکینگ وسیع موتر.
یک باب لابرارتوار مجهز به تمام تجهیزات و امکانات کمپیوتری و استدیوی تولید رسانه‏ای نیز تاسیس شده است.
ابزار و تجهیزات مدرن درسی از قبیل پروجکتور (LCD) انترنت ۲۴ ساعته و غیره؛
یک تالار کنفرانس مجهز.
مرکز تحقیقاتی و مطالعات مجهز به امکانات کمپیوتری.
تمامی محصلین پوهنحَی دارای کارت هویت بوده که از طرف معاونت محصلان برای شان توزیع می‏گردد.
یک سالون کفتریا برای محصلان نهاری.
پوهنحَی ارتباطات عامه وژورنالیزم تا فعلاً به سویه لسانس فارغ التحصیل می‏دهد.
یک نشریه دانشجویی را تحت عنوان «مشعل» نیز به گونه ماهوار به چاپ میرسد.

هدف‏های آموزشی

بازنگری رشته‏ها بر اساس رشته‏های تخصصی حال و آینده علوم ارتباط و ژورنالیزم
تدوین نظام آموزشی بر اساس معیارهای مورد قبول و تأکید اثربخشی این آموزشها
برنامه ‏ریزی برای تدوین روش‏های دستیابی به یادگیری مؤثر
ارتقای ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی پوهنحًی‏ متناسب با نیازهای اساسی رسانه‏ها و تحولات آتی
تأکید و سرمایه‏گذاری بر پژوهش‏های لازم با همکاری مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور جهت تولید متون آموزشی بومی در رشته‏ های مرتبط
تأسیس رشته‏های مورد نیاز در کشور (ژورنالیزم رادیویی، ژورنالیزم تلویزیونی، تولیدات رسانه‏یی، علوم ارتباط، روابط عامه، ژورنالیزم بین المللی و مدیریت رسانه) در راستای تربیت مدیران و صاحبان مشاغل کلیدی در عرصه ارتباطات و ژورنالیزم در مقطع تحصیلات عالی و در آینده به سطح ماستر و بالاتر از آن
توسعه و تقویت فعالیت‏های فرهنگی، ورزشی و هنری محصلان با رویکرد تقویه روحیه نشاط و طراوت محصلان
شناسایی و بهره‏گیری از ظرفیت‏های آموزشی حوزه‏های مختلف و مرتبط با این عرصه
تشکیل حلقه‏های نقد محصلان با موضوعات فرهنگ و هنرهای متعالی
مشارکت در تأسیس حلقه‏های فکری با مراکز حوزوی و علمی

الف - اهداف آموزشی رشته ارتباطات عامه

هدف معین رشته ارتباطات عامه پوهنحًی ژورنالیزم، تربیه کادرهای مسلکی در عرصی روابط عامه و رسانه های کشور است که بعد از ختم تحصیل به کار گماشته می شوند، این هدف به صورت خلاصه در برگیرنده مورد های زیر می شود.
تربیه کارشناسان، سخنگویان، مصاحبه گران مطبوعاتی و نویسندگان سایر عرصه های تحلیلی و تبلیغی ادبی و هنری که از طریق رسانه ها و سازمان های دولتی و خصوصی به همگان به نشر میرسد و به صورت عام در انواع وسایل ارتباط همگانی کاربرد دارد.
تربیه کارشناسان و نخبگان به خاطر کار در سازمان های روابط عامه دولتی، خصوصی و جهانی.
تربیه یی کارشناسان برای دفاتر و ریاست های مطبوعات و روابط عامه دولتی، خصوصی و بین المللی.
تربیه یی خبرنگاران و نویسندگان در دفاتر گوناگون روابط عامه ولایتها اعم از دولتی، خصوصی، عامه و اختصاصی.
تربیه ویراستاران پیام رسانه ای و دفاتر روزنامه ها، مجله ها وغیره.
تربیه مدیر مسوولان، خبرنگاران، گزارشگران و همکاران هیات تحریر.
تربیه یی سخنگویان مسایل مربوط به روابط عامه و افکار عامه در ادارات دولتی و خصوصی.
تربیه یی طراحان و دیزاینران نشرات چاپی مانند روزنامه، مجله، پوستر، اعلان و غیره.
تربیه یی کارشناسان حرفه ای مجهز به اخلاق رسانه ای و قانون رسانه ها.
تربیه یی متخصصانی که در رسانه های اجتماعی از طریق آنلاین ژورنالیزم فعالیت مینمایند.

ب- اهداف آموزشی رشته رادیو تلویزیون

به طور کلی آموزش ژورنالیستان حرفه ای در ساحه کارهای نشراتی رادیو – تلویزیون می باشد که فارغان این رشته می توانند در بخش های زیر در اداره های نشراتی رادیو و تلویزیون مصروف کار شوند
خبر نگار رادیو.
خبر نگار تلویزیون.
گرداننده مصاحبه های گونا گون در رادیو و تلویزیون.
مجری برنامه های خبری رادیو و تلویزیون.
تهیه کننده برنامه های رادیو و تلویزیون (پردیوسر)؛
کارگردان برنامه های رادیو و تلویزیون (دایرکتر)؛
مسلط بودن بر استفاده از ابزار ضبط، صدا و تصویر.
مسوول مطبوعاتی و نشراتی، آگاهی عامه در در اراده های دولتی و غیر دولتی.
کسب مهارت های لازم برای اجرای وظایف گونا گون روند تولید و نشرات رسانه های صوتی و تصویری کسب می کنند.